Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag har kallat till årsstämma.

  - 2 minuter lästid  

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag

Aktieägarna i Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 februari 2019 kl. 11.00 i Kungsledens lokaler på Warfvinges väg 31 i Stockholm. Inpassering till årsstämman sker från kl. 10.30.

Under årsstämman kommer det att bjudas på lunch.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i aktieboken på dagen för årsstämman.

Ombud, fullmakt m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare ska fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar medtas till årsstämman. Observera att eventuella fullmakter skall vara daterade och uppvisas i original.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
 8. Beslut om (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2018, (b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2018, och (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2018.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Fastställande av arvode åt styrelsen och arvode åt revisor.
 11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Information från styrelsen avseende planer för dotterbolaget Hemligt tills vidare AB.
 14. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkten 9: Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkten 11: Till styrelseledamöter föreslås Oscar Frånlund (omval), Marie Mannholt (omval), Sima Ghaemi (omval), Andreas Säfstrand (nyval) samt Per Svensson (omval). Per Svensson föreslås väljas till styrelsens ordförande.


Ladd ner kallelsen i PDF:form här.

Beställ årsredovisningen för SF Invest