Lanseringsdatum för newst.com samt nya partners i SF-Invest

  - 3 minuter lästid  

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag välkomnar Diös och NP3 som nya partners samt offentliggör lanseringsdatumet 19:e september för den egenutvecklade plattformen newst.com.

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (PUBL) (vidare “SF-Invest”) ämnar vara en god företrädare för hela den svenska fastighetsbranschen och stärker nu sin partnergrupp med två starka aktörer från norra Sverige, Diös och NP3.

Lanseringsdatum för den omtalade egenutvecklade plattformen är nu satt till den 19:e september.

“Med tanke på vad vi vill åstadkomma för fastighetsbranschen genom SF-Invest känns det jättekul att få välkomna Diös och NP3. Vår geografiska spridning känns såklart mer komplett nu och de kommer båda bidra mycket i vårt arbete framåt.” säger Andreas Nordgren, VD SF-Invest.

“Vår strategi är stadsutveckling där vi bland annat tar utgångspunkt i våra förändrade beteenden. Digitaliseringen en stor tillgång för att skapa bättre förutsättningar för våra städer att växa och att skapa tillväxt för våra hyresgäster. SF Invests initiativ att driva utveckling för branschen genom smarta lösningar är absolut något vi vill vara del av. Affärsutveckling och innovation är del av vår framgång. Vi ser fram emot att se vad vi kan skapa genom SF Invest.” säger Mia Forsgren, kommunikationschef, Diös.

“NP3 Fastigheter är mycket glada över att tillsammans med många duktiga kollegor i branschen vara en del av SF-Invest och hyser stor tilltro till att detta partnerskap kommer att vara ledande i att i flera avseenden driva utvecklingen i branschen under många år framöver.” säger Jens Lennefeldt, Affärsansvarig NP3.

Intresset är fortsatt stort bland branschens aktörer att vara en del av SF-Invest och ytterligare partners kommer med största sannolikhet tillkomma innan lansering.

Launch date for and new partners in SF-Invest

Svenska Fastighetsbranschen Investeringsaktiebolag welcomes Diös Fastigheter and NP3 Fastigheter as new partners and announces launch ​date of September 19th for their proprietary​ platform .

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (Publ), (SF-Invest), intends to be an advocate for the Swedish real estate industry. SF-Invest now strengthen it’s consortium with two key players in the northern region, Diös Fastigheter and NP3 Fastigheter.

Launch date for the renowned proprietary platform newst.com is now set to September 19th.

“We are very pleased to been given the opportunity to welcome Diös and NP3 as partners, given what we want to achieve for the real estate industry through SF-Invest. Our geographical presence is now more complete and they will both contribute a lot to our work going forward.” Andreas Nordgren, CEO, SF-Invest.

“Our strategy is urban development, where we among others things take the starting point in our changed behaviors. Digitalization is a great asset which can help create better conditions for our cities to grow and to create growth for our tenants. SF-Invest’s initiative to drive industry development through smart solutions is definitely something we want to be part of. Business development and innovation are part of our success. We are looking forward seeing what we can create and achieve through SF-Invest.” Mia Forsgren, Communications Manager, Diös.

“NP3 Fastigheter is very pleased to be part of SF-Invest together with many good industry colleagues and is highly confident this partnership will be leading the industry’s development for many years to come.” Jens Lennefeldt, Business Manager, NP3.

Interest to be part of SF-Invest remains high among players in the industry and additional partners are very likely to be added before launch.